OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
w imprezach turystycznych organizowanych przez Arktis Adventure

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem imprez turystycznych („wycieczek”) do Arktyki w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych jest Arktis Adventure Jarosław Sroka („Arktis Adventure”) z siedzibą w Bochni 32-700, przy ul. Witosa 7, NIP: 6772242002, REGON 388916959.
2. Organizator jest wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem Z/23/2022 . Organizator widnieje również w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 32770.
3. Prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora określają przepisy niniejszych, ogólnych warunków uczestnictwa (OWU), które powstały w oparciu o ustawę z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny oraz ustawę z dnia 24.11.2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Ustawa).
4. OWU stanowią integralną część umowy, a Uczestnik zawierający umowę oświadcza, że zapoznał się z ich treścią oraz akceptuje ich postanowienia.

 

 

II. Zgłoszenie / Zawarcie Umowy

 

1. Przedstawiony opis wycieczek na stronie internetowej Organizatora (www.arktisadventure.pl), ulotkach i biuletynach jest zaproszeniem do zawarcia umowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Zgłoszenie do udziału w imprezie turystycznej odbywa się poprzez formularz kontaktowy, pocztę e-mail lub telefonicznie. Podczas zgłoszenia Uczestnik podaje Organizatorowi informacje dotyczące wybranej wycieczki, daty oraz swoje dane osobowe (imię, nazwisko, pesel). W przypadku zawierania przez Uczestnika umowy na rzecz innych osób, Uczestnik zobowiązany jest do podania danych osobowych tych osób (imię/nazwisko/pesel).
3. Stronami umowy są Organizator i Uczestnik. Przed podpisaniem umowy Organizator zapoznaje Uczestnika ze wszystkim informacjami dotyczącymi wycieczki, a także projektem umowy, OWU i warunkami ubezpieczenia.
4. Zawarcie umowy następuje w chwili akceptacji umowy przesłanej przez Organizatora i złożenia przez Uczestnika stosownego oświadczenia woli w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail (podstawa prawna: Dz.U.2022.1360 t.j. art. 60 Kodeksu Cywilnego).
5. Po zawarciu umowy Uczestnik otrzyma od Organizatora, za pośrednictwem e-mail potwierdzenie rezerwacji wycieczki.

 

 

III. Koszt wycieczki, warunki płatności.

 

1. Koszt wycieczki jest umowny i dokładnie wyszczególniony w umowie. Cena podana jest w PLN i zawiera podatek VAT.
2. Płatność realizowana jest przelewem na konto bankowe Organizatora wskazane w umowie.
3. Zaliczka, w wysokości 30% ceny wycieczki powinna być wpłacona na konto Organizatora w przeciągu 24h od zawarcia umowy.
4. Pozostała płatność za wycieczkę powinna być zrealizowana 30 dni przed planowanym terminem imprezy turystycznej.
5. Jeżeli zawarcie umowy następuje na mniej, niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, to Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty jednorazowo całej kwoty wyszczególnionej w umowie.
6. Strony mogą ustalić inne warunki płatności, niż przewidziane w punkcie 3 i 4.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Uczestnikiem, który nie realizuje terminowo płatności.

 

 

IV. Uczestnicy wycieczki

 

1. Uczestnicy wycieczki oświadczają, że ich stan zdrowia jest dobry i pozwala na swobodne przemieszczania się w terenie. Proponowane przez Organizatora aktywności podczas Wycieczki (min.: trekingi, rakiety śnieżne, polowania na zorze polarne) mają formę rekreacji, jednak ze względu na wyprawowy (aktywny fizycznie) charakter imprezy turystycznej, wymaga się od Uczestników pełnej sprawności fizycznej i ruchowej.
2. W wycieczkach organizowanych przez Arktis Adventure mogą brać osoby, które w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej ukończyły 15 lat. Osoby do 18-ego roku - w trakcie trwania wycieczki - muszą być pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
3. W przypadku grupy zorganizowanej (8 osób) Organizator dopuszcza udział dzieci poniżej 15 roku życia. W takim przypadku grupa rezerwuje termin na wyłączność, a program Wycieczki dostosowany będzie do całej grupy, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych Uczestników. Obowiązują indywidualne ustalenia programu wycieczki z Organizatorem.
4. Organizator nie przewiduje innej ceny wycieczki dla osób poniżej 18-ego roku życia.
5. Minimalna liczba Uczestników, żeby wycieczka w danym terminie się odbyła wynosi 6.

 

 

V. Ubezpieczenie oraz gwarancja ubezpieczeniowa.

 

1. Zgodnie z wymogiem Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Organizator posiada zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, podpisanej z Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 7. Numer gwarancji ubezpieczeniowej to M526565 i obwiązuje ona do 9.4.2025r.
2. Organizator oświadcza, że odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy.
3. Organizator, na mocy zawartej z Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń umowy generalnej o numerze 522441 zgłasza każdego Uczestnika do ubezpieczenia od kosztów leczenia (KL), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), utraty bagażu (BP) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC). Uczestnicy zostają objęci ubezpieczeniem z pakietu „Bezpieczne Podróże”, w którym suma ubezpieczania KL wynosi 40000EUR, NNW 15000zł, BP 2000zł oraz OC 30000EUR. Warunki i szczegółowy zakres ubezpieczenia stanowią załącznik do Umowy.

 

 

VI. Odwołanie imprezy

 

1. Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu Uczestnikowi wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a organizator turystyki powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na:
- 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
- 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni,
- 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni,
b) organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej
2. Organizator dokonuje zwrotu poniesionych wpłat w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.

 

 

VII. Rezygnacja z wycieczki przez Uczestnika

 

1. Uczestnik może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.
2. Rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej następuje poprzez wysłanie przez Uczestnika stosownego oświadczenia na adres mailowy Organizatora.
3. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz Organizatora. W przypadku rezygnacji:
- do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej – 30% ceny (zaliczka)
- od 30 do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej – 50% ceny
- od 14 dni do dnia rozpoczęcia imprezy imprezy turystycznej – 100 % ceny
4. Opłata za rezygnację z imprezy turystycznej podlega potraceniu z wpłat dokonanych przez Uczestnika na poczet imprezy turystycznej.
5. Uczestnik może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz Uczestnika do miejsca docelowego. Uczestnik może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
6. Organizator dokonuje zwrotu poniesionych wpłat w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej z uwzględnieniem punktu 4.

 

 

VIII. Przeniesienie uprawnień Uczestnika na inną osobę

 

1. Uczestnik może bez zgody Organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1, jest skuteczne wobec Organizatora turystyki, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.
3. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1, będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je Uczestnikowi. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora turystyki na skutek przeniesienia umowy o udział w imprezie turystycznej.
4. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez organizatora turystyki w wyniku zmiany Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

 

 

IX. Realizacja umowy i odpowiedzialność Organizatora

 

1. Organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie oferowanych usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej.
2. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej, organizator turystyki usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą.
3. Jeżeli organizator turystyki nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Uczestnika, Uczestnik może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków.
4. Organizator turystyki, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie o udział w imprezie turystycznej usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót Uczestnika do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony.
5. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, organizator turystyki przyznaje Uczestnikowi odpowiednie obniżenie ceny imprezy turystycznej.
6. Uczestnik może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w umowie o udział w imprezie turystycznej, lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia. 
7. W przypadku gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Uczestnika, Uczestnik ma prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej bez opłaty za jej rozwiązanie.
8. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub Uczestnik je odrzuci zgodnie z ust. 7, wówczas Uczestnik jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania umowy o udział w imprezie turystycznej.
9. Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy organizator turystyki udowodni, że: a) winę za niezgodność ponosi Uczestnik; b) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć; c) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
10. Termin przedawnienia roszczeń upływa po trzech latach. 
11. Organizator zastrzega sobie, że jego odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do wysokości trzykrotności całkowitej ceny imprezy turystycznej. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora nie dotyczy szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.
12. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz pozostałych Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczeń usług turystycznych w stosunku do  osób, które znajdują się pod wpływem środków odurzających lub upojenia alkoholowego.

 

 

IX. Reklamacje

 

1. Jeśli Uczestnik uzna, że któraś z usług turystycznych nie została zrealizowana zgodnie z umową, to ma prawo zgłosić reklamacje.
2. Reklamacja powinna być złożona w trakcie trwania imprezy turystycznej lub do 30 dni po jej zakończeniu w formie pisemnej lub poprzez e-mail na dane kontaktowe Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać:
- dane kontaktowe Uczestnika/Uczestników zgłaszającego reklamację;
- możliwie dokładny opis niezgodności lub sytuacji, której reklamacja dotyczy;
- roszczeń Uczestnika/Uczestników w sprawie rozwiązania reklamacji;
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 30 dni, od momentu jej złożenia / dostarczenia do Organizatora.

 

 

XI. Prawa i obowiązki Uczestników

 

1.Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych umową.
2. W przypadku stwierdzenie niezgodności Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej, niezwłocznie, w momencie ich ujawnienia.
3. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym Organizatora, umożliwiającym realizację programu imprezy.
4. Uczestnik, zawierający umowę oświadcza, że zapoznał wszystkich pozostałych Uczestników, na rzecz których zawiera umowę z informacjami udzielonymi mu przez Organizatora.
5. Uczestnik ma obowiązek posiadać przy sobie dowód tożsamości oraz przestrzegać lokalnego prawa.

 

 

XII. Ochrona danych osobowych

 

1. Podanie danych osobowych w procesie rezerwacji jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do sporządzenia umowy.
2. Administratorem danych osobowych jest Jarosław Sroka prowadzący działalność Arktis Adventure Jarosław Sroka z siedzibą w Bochni 32-700 przy ul. Witosa 7, NIP: 6772242002 (Administrator).
3. Z Administratorem można skontaktować poprzez e-mail: post@arktisadventure.pl
4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 
5. Organizator wykorzysta dane do :
a) wykonania i zawarcia umowy - art. 6 ust. 1 lit. c, RODO;
b) do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c, RODO;
c) do komunikacji z Uczestnikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji na temat imprezy turystycznej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. c, RODO;
d) promowania przez Organizatora własnych usług i produktów - art. 6 ust. 1 lit. A;
e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. c, RODO;
6. Podczas rezerwacji imprezy turystycznej Organizator uzyskuje od Uczestnika następujące dane: imię, nazwisko, pesel, e-mail, nr telefonu. W uzasadnionych przypadkach (np. na potrzeby rozszerzonego ubezpieczenia) Organizator może wystąpić do Uczestnika o podanie dodatkowych danych.
7. Administrator może udostępnić dane:- podwykonawcom, którzy świadczą usługi na rzecz Organizatora – obiekty noclegowe, przewoźnicy, towarzystwa ubezpieczeniowe;- podmiotom świadczącym usługi księgowe i pomoc prawną dla Organizatora- podmiotom świadczącym usługi informatyczne i hostingu strony internetowej dla Organizatora
8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
9. Okres przechowywania danych osobowych przez Administratora zależy od celu w jakim zostały pobrane i przetworzone:
a) dla celów zawarcia i realizacji umowy dane przechowywane będą przez cały okres trwania umowy, a także po jej zakończeniu, aż do czasu ustania prawa Uczestnika do reklamacji;
b) dla celów podatkowych dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującym prawem podatkowym;
c) dla celów promocyjnych i marketingowych dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody Uczestnika w tym zakresie;
10. Użytkownik ma prawo:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) sprostowania danych;
c) usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) przenoszenia danych;
f) do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu;
11. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
12. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

 

 

XIII. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych przez OWU zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
2. Ewentualne spory Strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez sąd powszechny.
3. W przypadku rozbieżności treści OWU z umową stosuje się postanowienia umowy.
4. Przedstawione OWU obowiązują od 18.07.2022r.

Zainteresowały Cię nasze wyprawy?
Zapisz się do naszego newsleterra.
Zapisz
Zapisz
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!