I. Postanowienia ogólne 
1. Niniejsza "polityka prywatności" określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych związanych ze świadczeniem i realizacją usług turystycznych przez firmę Adventure.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
3. Administratora oświadcza, że zbierane dane będą:
– przetwarzane zgodnie z prawem;
– przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
– przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

II. Administrator.
1. Administratorem danych osobowych jest Jarosław Sroka prowadzący działalność "Arktis Adventure Jarosław Sroka" z siedzibą w Bochni 32-700 przy ul. Witosa 7, NIP: 6772242002, REGON 388916959 (Administrator). 
2. Z Administratorem można skontaktować poprzez e-mail: post@arktisadventure.pl

III. W jakim celu pobieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
Arktis Adventure może wykorzystać pozyskane dane do:
a) wykonania i zawarcia umowy - art. 6 ust. 1 lit. c, RODO;
b) do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c, RODO;
c) do komunikacji z Uczestnikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji na temat imprezy turystycznej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. c, RODO;
d) promowania przez Organizatora własnych usług i produktów - art. 6 ust. 1 lit. a;
e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. c, RODO;


IV. W jaki sposób uzyskujemy Twoje dane osobowe?
1. Uczestnik wycieczki podaje swoje dane osobowe na różnych etapach kontaktu z Organizatorem (Arktis Adventure). 
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu sporządzenia Umowy i realizacji usług turystycznych.
3. Podczas rezerwacji imprezy turystycznej Uczestnik podaje poprzez pocztę e-mail dane niezbędne do sporządzenia Umowy:
- imię i nazwisko, 
- numer pesel, 
- numer telefonu, 
- adres e-mail,
4. Poprzez formularz kontaktowy, na stronie internetowej Organizatora, Uczestnik podaje dane:
- imie i nazwisko,
- adres e-mail
- numer telefonu
5. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wystąpić do Uczestnika o podanie dodatkowych danych osobowych/kontaktowych.


V. Komu mogą być udostępnione Twoje dane osobowe?
1. Twoje dane mogą zostać przekazane:
a) podwykonawcom, którzy świadczą usługi na rzecz Organizatora – obiekty noclegowe, przewoźnicy, towarzystwa ubezpieczeniowe;
b) podmiotom świadczącym usługi księgowe i pomoc prawną dla Organizatora;
c) podmiotom świadcząc usługi informatyczne i hostingu strony internetowej dla Organizatora;

2. Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


V. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

1. Okres przechowywania danych osobowych przez Administratora zależy od celu w jakim zostały pobrane i przetworzone.
2. Dla celów zawarcia i realizacji Umowy dane przechowywane będą przez cały okres trwania Umowy, a także po jej zakończeniu, aż do czasu ustania prawa Uczestnika do reklamacji.
3. Dla celów podatkowych dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującym prawem podatkowym.
4. Dla celów promocyjnych i marketingowych dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody Uczestnika w tym zakresie.

VI. Użytkownik ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) sprostowania danych;
c) usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) przenoszenia danych;
f) do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu;

VII. Pozostałe informacje:

1. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
2. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

 

Polityka prywatności.

Zainteresowały Cię nasze wyprawy?
Zapisz się do naszego newsleterra.
Zapisz
Zapisz
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!